KRYTÍ : 

 • Uznávám podmínky podle zápisního řádu KCHN ČR . (viz. níže)

  VII. Krytí

  1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let.

  2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.

  3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.

  4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.

  5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.

  6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu.

  7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem majitele) řeší příslušný chovatelský klub individuálně.

  8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

  9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.

  10. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.

  11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

  12. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU.

  13. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.

  14. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

  15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

  16. Při zahraničním krytí jsou součástí přihlášky vrhu:

  - kopie PP psa
  - zdravotní vyšetření podle plemene
  - doklad o chovnosti
  - ze země, která nevydává doklad o chovnosti je majitel povinen si ověřit, jaké podklady požaduje PK ČMKU k vydání PP štěňat

  Pokud je pes za účelem krytí dovezen za fenou a krytí probíhá bez přítomnosti majitele/držitele psa, který by svým podpisem stvrdil, že byl očitým svědkem krytí, nejedná se v takovém případě o krytí zahraniční (ve smyslu krytí v zahraničí), ale o propůjčení chovného jedince za účelem krytí. V tom případě se postupuje podle č. V, bod 7 tohoto řádu. V takovém případě chovatel musí navíc předložit propůjčovací smlouvu vystavenou před krytím. Chovatel je vždy povinen si zjišťovat skutečnosti tak, aby krytí v zahraničí nebo krytí zapůjčeným jedincem ze zahraničí splňovalo podmínky, určené normativy klubu i nadřízených orgánů.

  17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

  18. Přejde-li březí fena do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit tuto skutečnost spolu s adresou nového majitele majiteli krycího psa a nabyvateli oznámit adresu majitele krycího psa a všechny závazky, které váznou na očekávaném vrhu.

  19. Importované jedince s exportním PP vystaveným na českého majitele lze použít v chovu pouze po zápisu v PK ČMKU po splnění všech podmínek chovnosti. Vyvezené jedince s exportním PP vystaveným na zahraničního majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v zahraniční PK daného státu.

  20. Pokud jsou z jakéhokoliv důvodu chovní jedinci zapůjčení do zahraničí, je majitel povinen doložit pro potřeby chovatelského klubu potvrzení veterinárního lékaře dané země (místa zapůjčení), které bude obsahovat potvrzení o ověření identity daného jedince.